Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wat Een Sound is onderdeel van V-creative te Dokkum.

1. Algemeen
1.1
In deze voorwaarden wordt Wat Een Sound, gevestigd te Dokkum aan Da. A.M.L. Frevelstraat 12, 9103 NK, aangeduid als contractpartner als afnemer.
1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, facturen en overeenkomsten met Wat Een Sound.
1.3
Naast deze algemene voorwaarden kan Wat Een Sound aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4
Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Wat Een Sound heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes
2.1
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2
De prijscouranten en prijsvermeldingen van Wat Een Sound zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling c.q. opdracht bij Wat Een Sound op haalbaarheid is beoordeeld. Wat Een Sound heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen
4.1
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2
Alle door Wat Een Sound gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Wat Een Sound en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

4.3
Alle afbeeldingen en foto’s van derden behouden het recht zoals deze door de derden is bepaald. Er kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt op het eigendomsrecht hiervan.

5. Prijzen en Betaling
5.1
Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden voordat er over wordt gegaan tot leveren. Prijzen worden inclusief BTW gehanteerd, tenzij anders vermeld.

5.2
Indien betaling niet contant of proforma plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wat Een Sound aan te geven wijze.

5.3
Bij een order boven het aantal van 50 skins dient de koper een vooruitbetaling van 50% over het gehele aankoopbedrag te betalen.
Na levering van de skins wordt de koper geacht het restant bedrag te voldoen binnen 14 dagen.

5.4

Bij het in gebreke blijven van betaling is Wat Een Sound gerechtigd de uitvoerig van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.

6. Verzending/aflevering
6.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Wat Een Sound de wijze van verzending. In geval Wat Een Sound de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Wat Een Sound. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.2
De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

7. Leveringstermijnen
7.1
De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Wat Een Sound.
7.2
Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
7.3
De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Wat Een Sound na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Wat Een Sound een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
7.4
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Wat Een Sound. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Wat Een Sound of haar leidinggevend personeel, of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Garantie
8.1
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen.
bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aanbrenging, beschadiging door inwerken van vocht, zuren of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
indien niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is aangebracht.
indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
9. Aansprakelijkheidsbeperking
9.1
Wat Een Sound, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
9.2
Onverminderd het vorenstaande is Wat Een Sound in ieder geval nimmer aansprakelijk:

voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 11;
voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
9.3
Indien Wat Een Sound in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Wat Een Sound slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
9.4
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Wat Een Sound nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
9.5
De afnemer zal Wat Een Sound vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Wat Een Sound.
9.6
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wat Een Sound of haar leidinggevende ondergeschikten.

10. Niet-toerekenbare tekortkomingen
10.1
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Wat Een Sound niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Wat Een Sound niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Wat Een Sound als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
10.2
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, terrorisme, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Wat Een Sound alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Wat Een Sound redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
10.3
Wat Een Sound heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Wat Een Sound is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wat Een Sound gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Wat Een Sound behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
10.4
Wat Een Sound heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

11. Ontbinding
11.1
Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Wat Een Sound niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Wat Een Sound te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
11.2
In gevallen onder 1 genoemd, heeft Wat Een Sound het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.3
Wat Een Sound is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
11.4
In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst De Vries ICT schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
11.5
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
11.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Wat Een Sound verrichte prestaties, en heeft Wat Een Sound onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

12. Toepasselijk recht
12.1
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.